PIT 2018

Rozlicz PIT w sprawdzonym programie i przekaż 1% dla nas: Fundacja GAJA.


Rozlicz PIT on-line » Pobierz program »

Rozliczenie PIT-28 przez Internet

Każdy podatnik rozliczający się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązany jest do złożenia zeznania podatkowego w formie PIT-28 2017 do ostatniego dnia stycznia 2018 roku. Deklarację można złożyć w formie drukowanej albo wysłać PIT 28 przez Internet.

Przygotowanie deklaracji

Rozliczenie PIT 28 internetowo jest łatwe, ponieważ program służący do elektronicznego wypełnienia formularza pomoże wybrać również załączniki do niego, a także poprowadzi przez kolejne etapy aż do pomyślnego wysyłania deklaracji do systemu e-Deklaracje.

Wysyłanie deklaracji PIT 28 przez Internet

Coraz więcej osób korzysta z nowoczesnych rozwiązań, które oszczędzają nasz cenny czas i pieniądze. Zamiast odręcznie wypełniać PIT 28 i wysyłać go do właściwego Urzędu Skarbowego lub dostarczać go tam osobiście, decydujemy się na złożenie zeznań podatkowych przez Internet. Służą do tego specjalnie opracowane programy PIT, dzięki którym sprawnie wypełnimy formularz i wyślemy go do Urzędu Skarbowego bez wychodzenia z domu lub biura.PIT 28 przez Internet, dzięki programowi wypełnia się szybko. Nie mamy możliwości popełnienia błędów w wyliczeniach, ponieważ program sam sumuje wartości z odpowiednich rubryk i poprawia ewentualne pomyłki.

Programy do rozliczenia podatku przez Internet mają możliwość dokonania wyliczeń zgodnie z obowiązującymi stawkami podatku ryczałtowego oraz przysługujących odliczeń.

Jeśli w zeznaniu PIT-28 online jednak pojawił się błąd, możliwe jest jego skorygowanie również droga elektroniczną. Żeby rozliczyć podatek online wystarczy mieć komputer z dostępem do Sieci, w której znajdziemy ogromny wybór programów do rozliczenia PIT 28 przez Internet. Program do wirtualnego rozliczenia podatków znajduje się oczywiście na stronie Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl, Takie programy oferują również organizacje pożytku publicznego, które są uprawnione do zbiórki 1% podatku. Na ich portalach internetowych znajdują się linki do bezpłatnych programów. Na formularzach PIT są już umieszczone numery KRS tych organizacji. Jednak zdarza się, że numer KRS nie jest wpisany “na sztywno” i wtedy można wskazać wybraną przez siebie OPP do wsparcia 1% naszego podatku. Rozliczając PIT 28 elektronicznie pamiętajmy o załącznikach:

  • PIT-28/A dla przedsiębiorców oraz podatników zajmujących się prywatnym najmem lub dzierżawą.
  • PIT-28/B dla podatników uzyskujących przychód z działalności prowadzonej w formie spółki osób fizycznych.

Jeśli podatnik prowadzi działalność gospodarczą lub zajmuje się najmem lub dzierżawą, a poza tym posiada udziały w spółkach, składa oba załączniki: PIT-28/A i PIT-28/B.

Rozliczanie ulg podatkowych w PIT 28 elektronicznie

Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje ulgi i odliczenia. Warto o nich pamiętać przy rozliczaniu podatku w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28 online. Ryczałtowcy mają możliwość korzystania z wielu ulg przysługującym podatnikom rozliczającym się na zasadach ogólnych, za wyjątkiem ulgi prorodzinnej i odliczeń z tytułu wydatków na działalność badawczo- rozwojową. W związku z tym należy wypełnić również załączniki PIT/O oraz PIT/D.

Podpisanie deklaracji PIT 28 online

Żeby deklaracja przesyłana drogą elektroniczną została przyjęta i uznana jako poprawnie złożone zeznanie podatkowe, konieczne jest jej podpisanie.To bardzo ważne, gdyż tylko podpisane deklaracje traktuje się jako złożenie zeznania. Na pewno nie popełnimy błędu polegającego na braku podpisu, kiedy rozliczamy PIT 28 internetowo, ponieważ e-Deklaracje nie przyjmie formularza bez złożonego podpisu elektronicznego, którym są dane identyfikujące podatnika, innymi słowy dane autoryzujące, takie jak:

  • imię (pierwsze) i nazwisko,
  • numer NIP lub numer PESEL,
  • data urodzenia,
  • kwota przychodu sprzed dwóch lat podana w dowolnej deklaracji rozliczeniowej składanej w poprzednim roku ( w przypadku nieskładania deklaracji wpisujemy zero)

Tylko poprawnie wpisane wszystkie dane, zostaną uznane za poprawny podpis, przyjęte przez system e-Deklaracje i dostarczone do urzędu skarbowego. Otrzymamy kod, który umożliwia nam pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru – dowodu na prawidłowe złożenie zeznania.

Obowiązujący termin rozliczenia PIT 28

Zeznanie podatkowe na formularzu PIT-28 mamy obowiązek złożyć, w formie papierowej lub elektronicznej do ostatniego dnia stycznia roku następującego po roku podatkowym jeśli jest to dzień roboczy. Jeżeli 31 stycznia jest dniem świątecznym lub wolnym od pracy, termin ten przesuwa się na pierwszy dzień roboczy po tej dacie. W 2018 r. 31 stycznia jest dniem roboczym, więc PIT 28 powinien zostać złożony najpóźniej do końca tego dnia.

Złożenie deklaracji przez Internet ma przewagę nad formą tradycyjną, pozwala bowiem na wysłanie jej deklaracji nawet po zamknięciu urzędu skarbowego i poczty. System e-Deklaracje jest dostępny przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia. Jednak bezpieczniej jest nie odkładać wysyłki elektronicznej na ostatnią chwilę. Z powodu nieprzewidzianych kłopotów technicznych możemy spóźnić się z zeznaniem, a za to grozi nam kara grzywny.

PIT

Rozlicz PIT przez internet wybierając dobry program do PIT. Jeżeli wydatki z tytułu użytkowania Internetu są ponoszone wspólnie z inną osobą, co wynika z dokumentów stwierdzających ich poniesienie, każdemu z podatników przysługuje ulga z odrębnym limitem odliczeń Nie chcesz zaprzątać sobie głowy PIT. Wyślij PIT online i zapomnij o podatkach na rok. Począwszy od 1 stycznia 2018 r. zwrot podatku VAT za materiały mieszkaniowe przysługiwać będzie wyłącznie w związku z budową własnego pierwszego domu. Od tej daty nie obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu podatku VAT osobom, które miały do niego prawo. Osoby te zachowują natomiast możliwość wykazania ulgi na starych zasadach (prawa nabyte), ale już nie mogą tak jak dotychczas kupować towarów i usług z myślą o odliczaniu VAT. Proponujemy Ci rozliczenie PIT fachowym programem do PIT.

PIT 2018

PIT 2018 ma inny wzór niż PIT 2017. Program do PIT uwzględnia najnowsze zmiany w prawie. Kwota odliczenia na pierwsze i drugie dziecko wynosi po 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112, 04 zł). Natomiast kwota odliczenia na trzecie dziecko wynosi miesięcznie 139,01 zł (rocznie 1668,12 zł). W PIT 2018 nadal obowiązuje ulga na internet, jednak nie wszyscy mogą z niej skorzystać. Rozlicz się programem do PIT, który jest na bieżąco ze zmianami podatkowymi. W przypadku podatku liniowego stawka wynosi 19% niezależnie od osiągniętego dochodu. Opłacalność takiego sposobu podatkowego uwidacznia się po przekroczeniu przez podatnika drugiego progu podatkowego. PIT 2018 online program - z nim poradzą sobie nawet amatorzy podatków.

Rozliczenie PIT 2018

Rozliczenie PIT 2018 jest bardzo proste. Rodzice kwotę ulgi mogą odliczyć w częściach równych lub w proporcji przez siebie ustalonej, przy czym łączna kwota ich odliczeń w tym przypadku nie może przekroczyć kwoty ulgi na pierwsze i drugie dziecko. Rozliczenie PIT 2018 online zawsze ma przewagę nad samodzielnym wypelnianiem PIT-u. W zeznaniu za 2017 r. podatnik może odliczyć darowizny przekazane w 2017 r. na cele pożytku publicznego. Odliczenia dokonać można na rzecz organizacji, ale tylko realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub na rzecz organizacji realizujących równoważne cele, określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Szybkie, skutecznie i bebolesne rozliczenie PIT 2018.

PIT 2018 online

Rozlicz PIT 2018 online i zapomnij o podatkach na długi czas. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego. Jeżeli przekazanie to następuje w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy. Program do PIT umożliwi Ci wysłanie PIT 2018 online. Z nieruchomościami mogą być związane określone prawa rzeczowe, których ustanowienie lub z których korzystanie będzie podlegało opodatkowaniu. Rozlicz i wyślij PIT 2018 online i miej na długo spokój z podatkami.

Program PIT 2018

Program PIT 2018 to najlepszy darmowy program do rozliczania PIT. Ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.) określa zasady urządzania gier losowych, do których zalicza się loterie fantowe i grę bingo fantowe. W celu ułatwienia organizowania niewielkich przedsięwzięć tego rodzaju, ustawodawca przewidział szczególne, uproszczone zasady urządzania loterii fantowych i gry bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, a która w 2018 r. wynosi 3785,38 zł Przyjemny w obsłudze Program PIT 2018. eśli pracownik chce, aby pracodawca rozliczył jego PIT za ubiegły rok, ma ostatnią szansę na to, by złożyć specjalne oświadczenie, czyli wypełniony PIT-12. Program PIT 2018 przeszedl mnóstwo testów, które potwierdzają poprawność obliczeń.

PIT 2018 program

zobacz, jak szybko można się rozliczyć korzystając z PIT 2018 program. W przypadku, gdy istnieją wątpliwości, czy planowane przedsięwzięcie ma charakter gry losowej, a więc, czy istotnie może być uznane na przykład za loterię fantową, można zwrócić się do Ministra Finansów o rozstrzygnięcie, w drodze decyzji, na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych, czy gra lub zakład posiadające cechy wymienione w ustawie jest grą losową, zakładem wzajemnym albo grą na automacie w rozumieniu ustawy. Autorzy programy dokonali wielu starań, aby PIT 2018 program był niezawadony. Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. W 2017 r. nie wprowadzono nowej lub nie stosowano już obowiązującej ulgi podatkowej trafiającej na PIT/D. Dla zastosowania załącznika podatnik musiał prawo do określonej ulgi uzyskać już w latach ubiegłych, kiedy obowiązywała, a następnie na zasadzie praw nabytych, mieć do niej prawo aż do roku 2017. PIT 2018 program otrzymuje wiele pochlebnych opinii od użytkowników. Program ma juz swoich wiernych fanów.

1% podatku dla organizacji pożytku publicznego

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. zwrot podatku VAT za materiały mieszkaniowe przysługiwać będzie wyłącznie w związku z budową własnego pierwszego domu. Od tej daty nie obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu podatku VAT osobom, które miały do niego prawo. Osoby te zachowują natomiast możliwość wykazania ulgi na starych zasadach (prawa nabyte), ale już nie mogą tak jak dotychczas kupować towarów i usług z myślą o odliczaniu VAT.W przypadku podatku liniowego stawka wynosi 19% niezależnie od osiągniętego dochodu. Opłacalność takiego sposobu podatkowego uwidacznia się po przekroczeniu przez podatnika drugiego progu podatkowego.W zeznaniu za 2017 r. podatnik może odliczyć darowizny przekazane w 2017 r. na cele pożytku publicznego. Odliczenia dokonać można na rzecz organizacji, ale tylko realizującej cele pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, lub na rzecz organizacji realizujących równoważne cele, określonych w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie UE lub EOG, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych.Z nieruchomościami mogą być związane określone prawa rzeczowe, których ustanowienie lub z których korzystanie będzie podlegało opodatkowaniu.eśli pracownik chce, aby pracodawca rozliczył jego PIT za ubiegły rok, ma ostatnią szansę na to, by złożyć specjalne oświadczenie, czyli wypełniony PIT-12. Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane. W 2017 r. nie wprowadzono nowej lub nie stosowano już obowiązującej ulgi podatkowej trafiającej na PIT/D. Dla zastosowania załącznika podatnik musiał prawo do określonej ulgi uzyskać już w latach ubiegłych, kiedy obowiązywała, a następnie na zasadzie praw nabytych, mieć do niej prawo aż do roku 2017.